Gedragsprotocol

PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG

Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan wij over het algemeen alle gedrag dat niet in overeenstemming is met de visie/missie van onze school.

Concreet zien wij het volgende gedrag als onaanvaardbaar of als antisociaal:

1. Fysiek geweld

2. Verbaal geweld/ brutaal gedrag

3. Niet houden aan de regels

4. Niet luisteren naar de leerkracht

5. Moedwillig vernielen of stelen van spullen

6. Pesten/uitschelden

7. Incidenten buiten schooltijd (dit kan lastig zijn, soms kun je er als school wel wat mee maar soms ook niet)

8. Wangedrag tijdens de pauze

9. Wangedrag tijdens bijvoorbeeld excursies

10. Het zonder toestemming verlaten van het schoolterrein onder schooltijd

 

Time in

Na herhaald storend gedrag wordt een leerling op een aparte plek in de groep geplaatst. Daar staat een timetimer/zandloper. De leerkracht bepaalt de tijd dat de leerling daar zit, dit verschilt per groep.

Na afloop: stuurt de leerkracht de leerling terug naar zijn/haar plek.

 

Time out

Na 2x per dag op de Time in plaats gezeten te hebben; volgt een Time out plaats: bij een collega leerkracht in de groep op een daarvoor bestemde plaats (Time in plaats van die groep). De leerkracht komt zijn/haar leerling zelf weer halen.

 

Time off: 

Stappenplan bij onaanvaardbaar en antisociaal gedrag

1.    De leerling vertoont onaanvaardbaar en antisociaal gedrag (dit wordt bepaald door de leerkracht, directie of IB-er). Eerst volgt de procedure van de Time in en Time out.

2.    Als de Time in en Time out procedure niet resulteert in gewenst/aangepast gedrag wordt de leerling aangesproken op zijn gedrag en krijgt een Oepsformulier. De leerling wordt naar de directeur gebracht of indien deze niet aanwezig is wordt de leerling geplaatst in een andere groep (bij fysiek, verbaal geweld of wangedrag volgt directe uitsluiting van de activiteit).

3.    De leerling vult een Oepsformulier in, eventueel met hulp van de directeur/andere vrijlopende leerkracht (maar hij/zij zit niet in de groep).

4.    De leerkracht en leerling bespreken en ondertekenen het formulier.

5.    De leerling moet het incident herstellen.

      6.    De leerkracht begeleidt dit proces.

 

2e Incident (leerkracht, directie, IB-er bepaalt wanneer het onaanvaardbaar gedrag is):

1.    De leerling krijgt het ingevulde Oepsformulier mee naar huis (kopie op school). De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd, ouders praten met hun kind en ondertekenen het formulier.

2.    Bij een ernstig incident kunnen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht, of directie in het bijzijn van de leerling.

3.    Bij inlevering van het formulier ondertekenen de leerling en de leerkracht het formulier.

4.    De leerling moet het incident herstellen.

5.    De leerkracht begeleidt dit proces.

       6.    Ouders ondersteunen het proces.


Het volledige Gedragsprotocol is hier te downloaden.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT